top

Hosting:


Serdecznie dziękujemy firmie CLAN
za udostępnienie miejsca na serwerze
dla naszej strony internetowej


Sekcje działające w SONSekcja Chorych na Stwardnienie RozsianeWiadomości


Sekcja Chorych na Osteoporoz?

Sta?e dy?ury we wtorki od 17.00 do 18.30
Cz?ste prelekcje, spotkania z lekarzami

Lider: Daniela Macha?

Wiadomości


Sekcja AFAZJA

Sta?e spotkania w ka?d? ostatni? ?rod? miesi?ca w godz. 16.00 do 18.00

Lider: Ma?gorzata Szali?ska-Otorowska.

Wiadomości


Sekcja GRONO

Grupa rodziców i opiekunów dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej


Wiadomości


Centrum Wolontariatu dla osób niepe?nosprawnych i starszych i WOLONTARIAT

Centrum Wolontariatu dla osób niepe?nosprawnych i starszych w "SON" z Koordynatork? Pani? Bogusi? zaprasza
1. Centrum Wolontariatu zosta?o utworzone w Stowarzyszeniu SON w Gliwicach w lutym 2001 roku - og?oszonym przez ONZ Rokiem Wolontariatu. Jednocze?nie ONZ og?osi?a rok 2002 ?wiatowym Rokiem Osób Starych, a rok 2003 ?wiatowym Rokiem Osób Niepe?nosprawnych. Te okoliczno?ci by?y bod?cem powo?ania Centrum Wolontariatu dla osób niepe?nosprawnych i starszych, poniewa? odpowiadaj? pe?nej nazwie Stowarzyszenia „SON”.
2. Centrum funkcjonuje w oparciu o prac? osób prowadz?cych i szkol?cych nieodp?atnie (SON) i przy pomocy bardzo skromnych ?rodków finansowych SON (np. bilety autobusowe, ubezpieczenia NNW)
3. Wolontariuszami s? ludzie ró?nych zawodów i stanów – uczniowie szkó? ?rednich (pe?noletnio??), studenci, osoby pracuj?ce, emeryci i renci?ci (równie? osoby z niepe?nosprawno?ciami), kobiety i m??czy?ni …
4. Ludzie cz?sto narzekaj?, s? niezadowoleni, widz? wiele niesprawiedliwo?ci wokó? siebie . Uwa?amy, ?e w?a?nie wolontariat jest sposobem na w??czenie ludzi - obywateli w nurt ?ycia codziennego, aktywnego wspó?tworzenia rzeczywisto?ci i pomoc samym sobie, albo swojemu ?rodowisku.


Wiadomości
Punkt Rehabilitacji "SON"


Czynny w siedzibie Stowarzyszenia:
Poniedziałki i czwartki w godzinach: 14.00 - 18.30
Wtorki i środy w godzinach: 09.00 - 12.30
Zdjęcia można zobaczyć na stronie www.goin.gliwice.pl

Z zabiegów mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gliwic.

W Punkcie rehabilitacji przyjmujemy wszystkich, bez względu na przynależność do Stowarzyszenia "SON".
Punkt jest wyposażony m.in. urządzenie do magnetostymulacji, fotel terapeutyczny do masażu kręgosłupa, laser rehabilitacyjny, lampa Bioptron do światłoterapii i koloroterapii, oraz w specjalną wagę do ważenia osób w pozycji siedzącej (nie utrzymujących samodzielnie postawy pionowej). Ważenie jest bezpłatne.

     Strona istnieje od sierpnia 2000 roku.
     Jesteś naszym Liczniki internetowe gościem od początku 2006 roku.

Prototypowe i seryjne auta PRLu - Strona poœwięcona powojennej polskiej motoryzacji