top

Hosting:


Serdecznie dziękujemy firmie CLAN
za udostępnienie miejsca na serwerze
dla naszej strony internetowej


Podpowiadamy


Bariery architektoniczne zewnetrzne


Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/229818;jsessionid=9DEA237E09E46537F6A20028A915D447

Informacja pochodzi z portalu:

Dodano: 2014-12-15 13:22:55

W�zek aktywny i technika jazdy
Od doboru i dopasowania w�zka zale?y nasza samodzielno?? i przysz?e funkcjonowanie w ?yciu. Dawniej najwa?niejszy by? komfort siedzenia i mo?liwo?? pchania w�zka przez drug? osob?. Teraz g?�wny nacisk po?o?ony jest na maksymalne wykorzystanie jego w?a?ciwo?ci jezdnych. Posiadaj?c w�zek aktywny dopasowany i wyregulowany do naszych potrzeb, mo?emy swobodnie porusza? si? po mieszkaniu, mie?cie, w trudnym terenie, a nawet samodzielnie pokonywa? schody i bardzo ostre zjazdy, czy podjazdy. Przed decyzj?, jaki w�zek kupi?, warto zapozna? si? z og�lnymi zasadami budowy i funkcjonalno?ci w�zka aktywnego.

Pozostała treść:
jw.

Informacja pochodzi z portalu:
http://www.far.malopolska.zax.pl/pdf/Broszura_Wozek.pdf

Dodano: 2014-05-28 11:26:48

Darmowe i anonimowe porady on-line dla osob prywatnych


Pozostała treść:
http://obywatelskieinfo.ngo.pl/?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=20140523_zbpo

Informacja pochodzi z portalu:

Dodano: 2014-05-26 14:29:34

Refundacja sprzetu urologicznego


Pozostała treść:
jw.

Informacja pochodzi z portalu:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/183579#.U3Xdm_l_vkV

Dodano: 2014-05-16 11:43:12

Ulgi i uprawnienia przyslugujace osobom z niepelnosprawnoscia


Pozostała treść:
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/3544#.U0_LKfl_vkV

Informacja pochodzi z portalu:

Dodano: 2014-04-17 14:39:25

O zatrudnieniu emeryta lub rencisty
Podj?cie pracy zarobkowej przez takie osoby mo?e spowodowa? zmniejszenie wysoko?ci pobieranego przez nie ?wiadczenia lub jego zawieszenie. Aby unikn?? zwrotu nienale?nych pieni?dzy, potrzebna jest bie??ca informacja o przychodach

Pozostała treść:
http://prawo.rp.pl/artykul/942470.html

Informacja pochodzi z portalu:
prawo.rp.pl

Dodano: 2013-05-18 13:42:46

Renty z tytu?u niezdolno?ci do pracy
Zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi od 1 stycznia 2013 roku renci?ci zachowaj? prawa do ?wiadcze? z tytu?u niezdolno?ci do pracy do osi?gni?cia wyd?u?onego wieku emerytalnego, je?li przys?ugiwa?y im one do osi?gni?cia powszechnego wieku emerytalnego bez konieczno?ci uzyskania nowej decyzji stwierdzaj?cej.

Pozostała treść:
http://renty.wieszjak.pl/renty-2013/314609,Renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-2013.html

Informacja pochodzi z portalu:
rentywieszjak.pl

Dodano: 2013-05-18 13:36:31

Savoir Vivre w stosunku do osób niepe?nosprawnych Cz??? 2
...W tej cz??ci przedstawi? jak stosownie zachowywa? si? w momencie spotkania z osob? g?uch? b?d? niedos?ysz?c?. Pierwsza cz??? dotyczy?a kontaktów z osobami niewidomymi oraz niedowidz?cymi.

Pozostała treść:
http://www.damy-rade.org/nie-gryziemy/etykieta/1724-savoir-vivre-w-stosunku-do-osob-niepelnosprawnyc

Informacja pochodzi z portalu:
Portal damy rad?

Dodano: 2013-05-14 12:38:04

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych
Dofinansowanie ze ?rodków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych (Dz. U. 2008r. Nr 14 poz. 92)

Pozostała treść:
http://www.damy-rade.org/warto-wiedziec/ulgi-i-uprawnienia/1831-dofinansowanie-do-likwidacji-barier-

Informacja pochodzi z portalu:
Damy rad?.org

Dodano: 2013-04-30 12:39:30

Orzekanie o niepe?nosprawno?ci
Osob? niepe?nosprawn? w Polsce jest osoba, która uzyska?a odpowiednie orzeczenie, lub osoba, która we w?asnym przekonaniu nie jest sprawna (takie wyró?nienie stosuje si? w spisie powszechnym). Jednak wszelkie ulgi, pomoc oraz ?wiadczenia zapisane w ustawach i innych aktach prawnych, które maj? wspomóc osoby niepe?nosprawne, odwo?uj? si? do niepe?nosprawno?ci potwierdzonej orzeczeniem wydanym przez w?a?ciwy organ.

Pozostała treść:
http://pomocspoleczna.ngo.pl/x/200391

Informacja pochodzi z portalu:
Pomoc spo?eczna

Dodano: 2013-04-29 17:14:18

Kryteria oceny niepe?nosprawno?ci u osób w wieku do 16 roku ?ycia
Kryteria oceny niepe?nosprawno?ci u osób w wieku do 16 roku ?ycia reguluje Rozporz?dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepe?nosprawno?ci u osób w wieku do 16 roku ?ycia (Dz. U.2002 Nr 17 poz. 162 z pó?. zm.) zosta?y oparte na ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776).

Pozostała treść:
http://www.damy-rade.org/warto-wiedziec/prawo/1738-kryteria-oceny-niepelnosprawnosci-u-osob-w-wieku-

Informacja pochodzi z portalu:
Damy rad?.org

Dodano: 2013-04-29 17:11:49

Chory le??cy cz. 1
Powrót ze szpitala do domu wi??e si? czasami z tym, ?e pacjent pozostaje w ?ó?ku i wymaga specyficznej opieki. Przyczyny tego stanu mog? by? bardzo ró?ne, tak samo jak okres pobytu w ?ó?ku. Niezale?nie jednak od owych przyczyn – komfort nale?y si? zarówno choremu, jak i osobom opiekuj?cym si? i piel?gnuj?cym.

Pozostała treść:
http://www.damy-rade.org/rodzina/rodzice-malzonkowie-i-opiekunowie/1935-chory-lezacy-cz-1.html

Informacja pochodzi z portalu:
Damy rad? org.

Dodano: 2013-04-04 13:21:23

Savoir-vivre wobec osób z niepe?nosprawno?ci?
Na stronie internetowej niepelnosprawni.pl pojawi? si? niedawno „komiks" omawiaj?cy podstawowe zasady zachowania przy kontaktach z osobami niepe?nosprawnymi. Stanowi on takie minimum podr?cznikowe, zbiór zasad, o których nale?y pami?ta?, spotykaj?c na co dzie? osoby niepe?nosprawne

Pozostała treść:
http://niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/biblioteczka/komiks_savoir.pdf

Informacja pochodzi z portalu:
www.niepelnosprawni.pl

Dodano: 2013-03-14 15:30:13

Jak wyjecha? do sanatorium?
Leczenie uzdrowiskowe (w szpitalu, sanatorium lub w przychodni uzdrowiskowej) to przede wszystkim kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlek?ych, a tak?e profilaktyka, w której wykorzystuje si? mi?dzy innymi dobroczynny wp?yw mikroklimatu i wód mineralnych, a tak?e najnowszy sprz?t i techniki fizjoterapii.

Pozostała treść:
http://www.doz.pl/czytelnia/a2728-Jak_wyjechac_do_sanatorium

Informacja pochodzi z portalu:

Dodano: 2013-03-13 15:31:17

Symbole przyczyn niepe?nosprawno?ci
Symbole przyczyn niepe?nosprawno?ci w orzeczeniach o niepe?nosprawno?ci okre?lone zosta?y w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepe?nosprawno?ci i stopniu niepe?nosprawno?ci wydanym na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pó?n. zm.)

Pozostała treść:
http://www.damy-rade.org/warto-wiedziec/prawo/1742-symbole-przyczyn-niepelnosprawnosci.html

Informacja pochodzi z portalu:

Dodano: 2013-03-11 14:33:36

Parapodia i pionizatory
W gruncie rzeczy oba te terminy oznaczaj? jedno i to samo, czyli sprz?t za pomoc? którego chory mo?e utrzyma? stabiln? pozycj? stoj?c?.

Pozostała treść:
http://www.damy-rade.org/sprzet-ulatwiajacy-zycie/stanie/pionizatory/1733-parapodia-i-pionizatory.ht

Informacja pochodzi z portalu:

Dodano: 2013-03-06 15:32:05

Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepe?nosprawnych
Nie jest ?atwo zachowywa? si? odpowiednio w codziennym ?yciu. Nie jest ?atwo w?a?ciwie post?powa? z lud?mi na co dzie?. A jeszcze trudniej jest odpowiednio si? zachowa? w obliczu osób niepe?nosprawnych.

Pozostała treść:
http://www.damy-rade.org/nie-gryziemy/etykieta/2215-praktyczny-poradnik-savoir-vivre-wobec-osob-niep

Informacja pochodzi z portalu:

Dodano: 2013-03-06 15:29:54

System opieki d?ugoterminowej - poradnik
Coraz cz??ciej s?yszymy: spo?ecze?stwo si? starzeje, potrzeba wi?c stworzenia sytemu zapewniaj?cego pomoc i opiek? osobom starszym czy niesamodzielnym. Dla wielu z nas to nic nie znacz?ca informacja. O tym, ?e bliska nam osoba b?dzie wymaga?a ca?odobowej specjalistycznej opieki, dowiadujemy si? zwykle w dramatycznych okoliczno?ciach.

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/163080

Informacja pochodzi z portalu:

Dodano: 2013-02-26 12:25:43

Specjalistyczne us?ugi opieku?cze


Pozostała treść:
http://www.damy-rade.org/warto-wiedziec/prawo/1747-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze.html

Informacja pochodzi z portalu:

Dodano: 2013-02-22 12:34:58

Przewlekle chory w domu
Osoby, które z dnia na dzie? musz? przeorganizowa? swoje ?ycie, aby zaj?? si? swoim bliskim, zwykle czuj? si? zupe?nie bezradne, nie wiedz?, jak powinny post?powa?, jakie prawa im przys?uguj? oraz do kogo mog? zwróci? si? o pomoc.

Pozostała treść:
jw.

Informacja pochodzi z portalu:
http://damy-rade.info/o-projekcie/

Dodano: 2013-01-24 15:51:17

Prawa Pacjenta
Ka?dy z nas korzysta ze ?wiadcze? medycznych Twoja wiedza w zakresie praw pacjenta pozwoli Ci zadba? o godno?? i prawid?ow? opiek? nad Tob? i Twoj? Rodzin?. Decyduj o sobie!

Pozostała treść:
http://www.prawapacjenta.eu/

Informacja pochodzi z portalu:
Instytut Praw Pacjenta i Edukaci Zdrowotnej

Dodano: 2013-01-24 15:27:50

Wykaz ?wiadcze? gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w ?rodki pomocnicze oraz z okre?leniem limitu


Pozostała treść:
jw.

Informacja pochodzi z portalu:
http://www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/rozne_pliki/zaacznik2.pdf

Dodano: 2013-01-24 15:19:57

Jak zdoby? sprz?t ortopedyczny i ?rodki pomocnicze
Ubezpieczonej osobie z niepe?nosprawno?ci? zaopatruj?cej si? w sprz?t ortopedyczny i ?rodki pomocnicze przys?uguje prawo skorzystania z dofinansowania tego zakupu w ramach ubezpieczenia. O pokrycie wk?adu w?asnego lub jego cz??ci mo?na za? stara? si? z innych ?róde? finansowania.

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/158016

Informacja pochodzi z portalu:
http://www.niepelnosprawni.info

Dodano: 2013-01-24 15:13:22

Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej ...
Opublikowano ustaw? z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986)

Pozostała treść:
http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,15047,ustawa-z-dn-28-czerwca-2012-r-o-zmianie-ustawy-o

Informacja pochodzi z portalu:
www baza wiedzy

Dodano: 2012-09-05 16:40:43

Korzy?ci i ulgi
Jedn? z przyczyn ubiegania si? o orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci jest mo?liwo?? korzystania z ulg i uprawnie?. Warto jednak co jaki? czas sprawdza?, czy przepisy nie uleg?y zmianie.

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/111185

Informacja pochodzi z portalu:
Portal dla osób z niep?nosprawno?ci?

Dodano: 2012-06-04 15:08:04

Twoje prawa do emerytury
Polski system emerytalny przewiduje zró?nicowane mo?liwo?ci nabycia uprawnie? do emerytury, a tak?e ustalenia jej wysoko?ci. Zale?? one przede wszystkim od daty urodzenia osoby ubezpieczonej.

Pozostała treść:
http://www.rp.pl/artykul/4,668170_Zasady_przyznawania_emerytur.html

Informacja pochodzi z portalu:
Rzeczpospolita

Dodano: 2011-06-06 15:47:36

Prawa pacjenta w szpitalu
Ka?dy pobyt w szpitalu d?ugo pozostaje w naszej pami?ci. Oderwani od domu i uzale?nieni od obcych ludzi, czujemy si? zagubieni.

Pozostała treść:
http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1636484,1,prawa-pacjenta-w-szpitalu,index.html

Informacja pochodzi z portalu:
Medonet.pl

Dodano: 2011-01-27 16:38:02

Jak uzyska? miejsce w domu pomocy spo?ecznej
Osoba, która chce otrzyma? skierowanie do domu pomocy spo?ecznej, musi spe?ni? okre?lone warunki dotycz?ce stanu jej zdrowia. B?dzie te? ponosi? koszty pobytu w placówce.

Pozostała treść:
http://praca.gazetaprawna.pl/porady/458058,jak_uzyskac_miejsce_w_domu_pomocy_spolecznej.html

Informacja pochodzi z portalu:
Gazeta Prawna

Dodano: 2010-10-13 12:35:53

Jakie urlopy przys?uguj? osobom niepe?nosprawnym
Pracownicy niepe?nosprawni, oprócz przys?uguj?cego im podstawowego wymiaru urlopu wypoczynkowego, maj? prawo do dodatkowych 10 dni. Mog? równie? wzi?? udzia? w turnusie rehabilitacyjnym po??czonym z wypoczynkiem.

Pozostała treść:
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/435571,jakie_urlopy_przysluguja_osobom_niepelnosprawnym.html

Informacja pochodzi z portalu:
Gazeta Prawna

Dodano: 2010-07-14 11:26:42

Zasady przeliczania ?wiadcze? emerytalno-rentowych
poradnik do pobrania

Pozostała treść:
http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,9533,zasady-przeliczania-swiadczen-emerytalno-rentowyc

Informacja pochodzi z portalu:
www.zus.pl

Dodano: 2010-06-17 16:05:28

Jak wyst?pi? o przyznanie renty rodzinnej?
Renta po zmar?ym ma??onku nazywana jest przez ZUS rent? rodzinn?. Przys?uguje bowiem nie tylko wdowie czy wdowcowi, ale równie? dzieciom zmar?ego

Pozostała treść:
http://Renta po zmar?ym ma??onku nazywana jest przez ZUS rent? rodzinn?. Przys?uguje bowiem nie tylk

Informacja pochodzi z portalu:
Baza wiedzy

Dodano: 2010-05-20 14:17:26

Renta a dzia?alno?? gospodarcza
W tym roku uko?czy?am studia i zastanawiam si? nad rozpocz?ciem dzia?alno?ci gospodarczej. Je?li jako rencista socjalny, prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz?, zdecyduj? si? na op?acanie obni?onych sk?adek na ZUS, to czy przez okres ich op?acania b?d? mog?a pobiera? rent?, bez obawy o jej zawieszenie? A je?li zdecyduj? si? na pe?n? sk?adk?, to czy renta zostanie mi zawieszona automatycznie?

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/58731

Informacja pochodzi z portalu:
?ród?o: Integracja 6/2009

Dodano: 2010-05-18 12:52:04

?azienka bez barier
Przyst?puj?c do projektowania ?azienki lub toalety przeznaczonej dla osoby niepe?nosprawnej stajemy przed wieloma dylematami.

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/21050

Informacja pochodzi z portalu:
?ród?o: Sanitec Ko?o

Dodano: 2010-05-04 12:36:17

Kto nie p?aci abonamentu RTV
Od 1 marca obowi?zuj? nowe przepisy, które poszerzaj? grup? uprawnionych do zwolnienia z op?at za abonament radiowo-telewizyjny. Wyja?niamy, kto jest uprawniony i jakie dokumenty trzeba z?o?y?

Pozostała treść:
http://wyborcza.pl/1,97654,7717661,Kto_nie_placi_abonamentu_RTV.html

Informacja pochodzi z portalu:
Gazeta Wyborcza

Dodano: 2010-05-04 12:00:20

Jak si? stara? o rent?
Renta to ?wiadczenie dla osób, które znalaz?y si? w trudnej sytuacji ?yciowej. Wbrew utartemu przekonaniu nale?y si? nie tylko chorym, ale te? m.in. sierotom i wdowom

Pozostała treść:
http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,8569,jak-sie-starac-o-rente.html

Informacja pochodzi z portalu:
Baza wiedzy

Dodano: 2010-02-10 12:15:20

W jaki sposób skorzysta? z leczenia w uzdrowisku
O tym, ?e leczenie uzdrowiskowe mo?e mie? dobroczynny wp?yw na zdrowie, nie trzeba przekonywa?. Szczegó?owo pisali?my o tym w poprzednim numerze tygodnika "50+".

Pozostała treść:
http://polskatimes.pl/tygodnik50/157949,w-jaki-sposob-skorzystac-z-leczenia-w-uzdrowisku,id,t.html

Informacja pochodzi z portalu:
Polska Times

Dodano: 2009-09-03 14:08:39

Jaki czas pracy obowi?zuje osoby niepe?nosprawne
Ze wzgl?dów ochronnych w stosunku do osób niepe?nosprawnych przepisy prawa wprowadzaj? modyfikacje w zakresie planowania ich czasu pracy. Jakie normy czasu pracy obowi?zuj? t? grup? pracowników?

Pozostała treść:
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/344365,jaki_czas_pracy_obowiazuje_osoby_niepelnosprawne.html#k

Informacja pochodzi z portalu:
Gazeta Prawna

Dodano: 2009-08-19 11:59:21

Ile urlopu dla niepe?nosprawnego pracownika?
Pracownik, który ma orzeczenie o niepe?nosprawno?ci, ma wi?cej wolnego. Jego uprawnienie wynika z ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.), dalej ustawa o rehabilitacji.

Pozostała treść:
http://www.baza-wiedzy.pl/public/index.php?mode=press_show_category&press_type=1&cat_id=98&press_id=

Informacja pochodzi z portalu:
Portal o zatrudnianiu ...Baza Wiedzy pytania i odpowiedzi

Dodano: 2009-07-13 12:03:21

Z jakich ulg i zni?ek mog? skorzysta? seniorzy
Je?li jeste? osob? nieco starsz?, emerytem lub rencist? - za prze?yte lata jeste? specjalnie premiowany. Firmy wr?cz zabiegaj? o Twoj? uwag?, o to, by w??czy? Ci? do grona swoich klientów. Niewiarygodne? Ale prawdziwe!

Pozostała treść:
http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/131326,z-jakich-ulg-i-znizek-moga-skorzystac-seniorzy,id,t.ht

Informacja pochodzi z portalu:
Polska The Times

Dodano: 2009-06-19 12:07:12

Jedziemy do wód! Poradnik sanatoryjny
Sanatorium uzdrowiskowe to o?rodek po?o?ony w pi?knym krajobrazowo, czystym klimatycznie, obfituj?cym w naturalne surowce lecznicze i klimatu regionie kraju. Jego g?ównymi zadaniami s?: leczenie chorób przewlek?ych oraz prowadzenie rehabilitacji.

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/41688

Informacja pochodzi z portalu:
www.niepelnosprawni.pl

Dodano: 2009-04-16 14:00:43

Co nale?y zrobi?, aby wzi?? udzia? w turnusie rehabilitacyjnym?
Turnusy rehabilitacyjne s? zorganizowan? form? aktywnej rehabilitacji po??czon? z elementami wypoczynku.

Pozostała treść:
http://www.baza-wiedzy.pl/public/index.php?mode=press_show_category&press_type=1&cat_id=3&press_id=5

Informacja pochodzi z portalu:
Portal o zatrudnianiu ...Baza Wiedzy pytania i odpowiedzi

Dodano: 2009-02-25 11:17:05

Kto mo?e otrzyma? ?wiadczenie piel?gnacyjne
?wiadczenie piel?gnacyjne mo?e by? przyznane tak?e np. dziadkom lub rodze?stwu osoby niepe?nosprawnej, na których ci??y w stosunku do niej obowi?zek alimentacyjny.

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/35466

Informacja pochodzi z portalu:
www.niepelnosprawni.pl

Dodano: 2009-02-20 11:44:56

Znaj swoje prawa
Szukasz kontaktu z instytucj? lub organizacj?, która zajmuje si? problemami osób niepe?nosprawnych? Chcesz wiedzie?, gdzie i w jakich sytuacjach przys?uguj? ci zni?ki z tytu?u niepe?nosprawno?ci? Skorzystaj z bezp?atnej broszury „NIEPE?NOSPRAWNI. Podstawowe uprawnienia i ulgi”, opracowanej przez Urz?d Miejski w Gliwicach i wydawanej na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepe?nosprawnych w Biurze Obs?ugi Interesantów UM (vis-à-vis wej?cia g?ównego od strony ul. Zwyci?stwa).

Pozostała treść:
http://www.um.gliwice.pl/pub/msi/MSI_49_2008.pdf

Informacja pochodzi z portalu:
http://um.gliwice.pl/index.php?id=19009/1

Dodano: 2009-02-18 16:07:00

Uprawnienia osób niepe?nosprawnych podczas korzystania z us?ug pocztowych
Udogodnienia zwi?zane z us?ugami pocztowymi to m.in.: us?uga dor?czania bezpo?rednio do domu przesy?ek listowych, przesy?ek rejestrowanych, w tym przesy?ek z zadeklarowan? warto?ci? oraz kwot pieni??nych okre?lonych w przekazach pocztowych

Pozostała treść:
http://www.baza-wiedzy.pl/public/index.php?mode=press_show_category&press_type=1&cat_id=2&press_id=5

Informacja pochodzi z portalu:
Portal o zatrudnianiu ...Baza Wiedzy pytania i odpowiedzi

Dodano: 2009-02-16 11:10:30

Kto mo?e otrzyma? ?wiadczenie piel?gnacyjne
?wiadczenie piel?gnacyjne mo?e by? przyznane tak?e np. dziadkom lub rodze?stwu osoby niepe?nosprawnej, na których ci??y w stosunku do niej obowi?zek alimentacyjny.

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/35466

Informacja pochodzi z portalu:
Portal o zatrudnianiu ...Baza Wiedzy pytania i odpowiedzi

Dodano: 2009-01-30 17:50:23

Czas pracy osób niepe?nosprawnych
Problematyka czasu pracy osób niepe?nosprawnych by?a ju? wielokrotnie omawiana. Warto jednak wspomnie? o pewnych szczegó?ach, zwi?zanych ze stosowaniem skróconych norm czas pracy wobec osób niepe?nosprawnych oraz o wyj?tkach, które w sposób zgodny z prawem umo?liwiaj? pracodawcom zatrudnianie takich osób w ramach po wszech nie obowi?zuj?cych norm czasu pracy.

Pozostała treść:
http://www.baza-wiedzy.pl/public/index.php?mode=press_show_category&press_type=1&cat_id=88&press_id=

Informacja pochodzi z portalu:
Portal o zatrudnianiu ...Baza Wiedzy pytania i odpowiedzi

Dodano: 2009-01-28 12:47:46

Rehabilitacja - sprz?t dla osób nies?ysz?cych i niedos?ysz?cych
Przyczyn? izolacji osób g?uchych i niedos?ysz?cych jest brak warunków sprzyjaj?cych ich rozwojowi. Brak s?uchu nie musi jednak na ni? skazywa?, gdy? istnieje sprz?t u?atwiaj?cy codzienne funkcjonowanie osobom z niepe?nosprawno?ci? tego zmys?u.

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/35615

Informacja pochodzi z portalu:
Portal dla osób z niepe?nosprawno?ci?

Dodano: 2009-01-26 14:13:56

Rehabilitacja - pomoc w schorzeniach wewn?trznych
Jedne s? tak ma?e, ?e mieszcz? si? w kieszeni. Inne - zbyt ci??kie, aby zabra? je z domu. ?agodz? ból, kontroluj?, u?atwiaj? leczenie. Oto przedmioty, bez których choroby by?yby istn? udr?k?.

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/36036

Informacja pochodzi z portalu:
Portal dla osób z niepe?nosprawno?ci?

Dodano: 2009-01-26 14:12:05

Czas pracy osób z niepe?nosprawno?ci?
W przypadku zatrudniania osób z niepe?nosprawno?ci? obowi?zuj? szczególne regulacje dotycz?ce czasu pracy tych osób. Osoby niepe?nosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe?nosprawno?ci s? ponadto uprawnione do dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz do zwolnienia od pracy m.in. w celu wykonania zabiegów leczniczych.

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/32789

Informacja pochodzi z portalu:
www.niepelnosprawni.pl Praca

Dodano: 2008-12-05 13:39:31

Rehabilitacja - udogodnienia w domu
Najwi?cej czasu sp?dzamy w domu. Z tego powodu znajduj?cy si? w nim ró?nego rodzaju sprz?t wspomagaj?cy powinien by? wyposa?ony w urz?dzenia, które u?atwiaj? codzienne ?ycie i czyni? je wygodnym.

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/29537

Informacja pochodzi z portalu:
Dodatek Rehabilitacja

Dodano: 2008-12-01 13:30:59

Dla kogo mieszkania chronione?
Mieszkanie chronione jest ?wiadczeniem niepieni??nym z pomocy spo?ecznej. Pobyt w takim mieszkaniu mo?e by? przyznany osobie, która ze wzgl?du na trudn? sytuacj? ?yciow?, wiek, niepe?nosprawno?? albo chorob? potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym ?yciu, ale nie wymaga us?ug w zakresie ?wiadczonym przez jednostk? ca?odobowej opieki.

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/27901

Informacja pochodzi z portalu:
www.niepelnosprawni.pl

Dodano: 2008-10-09 13:46:52

Ile urlopu dla niepe?nosprawnego pracownika?
Ilo?? urlopu jaka przys?uguje osobie niepe?nosprawnej zale?y od sta?u pracy i stopnia niepe?nosprawno?ci.

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/25157

Informacja pochodzi z portalu:
Portal dla osób niepe?nosprawnych

Dodano: 2008-07-07 13:22:08

Jakie uprawnienia przys?uguj? telepracownikom
Telepraca umo?liwia wykonywanie pracy w domu pracownika czy w centrum telepracy. Daje szans? na zatrudnienie niepe?nosprawnych oraz osób, które ??cz? prac? z wychowaniem dziecka.

Pozostała treść:
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/17570,jakie_uprawnienia_przysluguja_telepracownikom.html

Informacja pochodzi z portalu:
Gazeta Prawna - Artyku? z dnia: 2008-05-14

Dodano: 2008-05-14 12:53:03

Jak skorzysta? z pomocy spo?ecznej
Dowiedz si?, jak uzyska? przys?uguj?ce ci w trudnej sytuacji ?yciowej ?wiadczenia - jak sobie pomóc

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/biblioteczka/pomoc_spol2007.pdf

Informacja pochodzi z portalu:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/5049

Dodano: 2008-02-15 16:12:08

Jak utrzyma? i dostosowa? twoje mieszkanie
Poznaj zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego albo lokalu socjalnego oraz dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w twoim mieszkaniu.

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/biblioteczka/dodatek_mieszk.pdf

Informacja pochodzi z portalu:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/21653

Dodano: 2008-02-15 16:10:05

Uprawnienia osób niepe?nosprawnych
Omówienie szerokiej tematyki uprawnie? osób niepe?nosprawnych

Pozostała treść:
http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/graph?OpenFrameset

Informacja pochodzi z portalu:
PFRON

Dodano: 2008-01-30 18:24:37

INFORMATOR Poradnik osoby niepe?nosprawnej
Zawiera wszelkie informacje niezb?dne osobom niepe?nosprawnym

Pozostała treść:
http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/WWW/47FFE7728E94458CC1256BD6004C362F/$FILE/Informator%20dla%20ON

Informacja pochodzi z portalu:
PFRON

Dodano: 2008-01-30 18:07:49

Czyni? ?ycie ?atwiejszym ( urz?dzenia )
...PORADA EKSPERTA Sprz?t wybierajmy z rozwag? - kieruj?c si? faktycznymi potrzebami osoby niepe?nosprawnej oraz opiniami rehabilitantów. Rozwijaj?ca si? choroba, która systematycznie ogranicza zdolno?ci do poruszania si? i wykonywania pewnych czynno?ci, a tym bardziej wypadek - to ogromne prze?ycie. Zazwyczaj rodzina i przyjaciele, chc?c wesprze? bliskiego w trudnych chwilach, jak najszybciej - czasem nawet nie czekaj?c, a? opu?ci on szpital czy o?rodek rehabilitacyjny - kupuj? dla niego specjalistyczny sprz?t. Bardzo cz?sto potem si? okazuje, ?e jest on albo ?le dopasowany, albo zupe?nie niepotrzebny

Pozostała treść:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/21375

Informacja pochodzi z portalu:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/21375

Dodano: 2007-11-21 11:41:02

     Strona istnieje od sierpnia 2000 roku.
     Jesteś naszym Liczniki internetowe gościem od początku 2006 roku.

Prototypowe i seryjne auta PRLu - Strona poœwięcona powojennej polskiej motoryzacji